SFS 2014:613 Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

140613.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:377) om registrering av
båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § lagen (1979:377) om registre-

ring av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. ska ha följande lydelse.

15 §

2

Kustbevakningen, Tullverket och Polismyndigheten biträder register-

myndigheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller annan författning
om båtregistrering och båtidentifiering följs. Dessa myndigheter har, liksom
registermyndigheten, för detta ändamål rätt till tillträde till båt. De ska under-
rätta registermyndigheten om försummelser att följa bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2001:379.

SFS 2014:613

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014