SFS 2014:630 Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

140630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningslagen (1986:223);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 32 § förvaltningslagen (1986:223)2

ska ha följande lydelse.

32 §

3

Bestämmelserna i 8�30 §§ gäller inte Kronofogdemyndighetens exe-

kutiva verksamhet och inte heller Polismyndighetens, Säkerhetspolisens,
åklagarmyndigheternas, Skatteverkets, Tullverkets eller Kustbevakningens
brottsbekämpande verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 2003:246.

3 Senaste lydelse 2006:703.

SFS 2014:630

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014