SFS 2014:680 Lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

140680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:787) om behandling av
uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 och 26 §§ lagen (2005:787) om

behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet ska ha
följande lydelse.

8 §

Uppgifter som behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

enligt 7 § får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla in-
formation som behövs i författningsreglerad brottsbekämpande verksamhet
hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �&klagar-
myndigheten, Skatteverket och Kustbevakningen.

26 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att Polismyndigheten, Säker-

hetspolisen, �&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och
Kustbevakningen i sin brottsbekämpande verksamhet får ha direktåtkomst till
uppgifter i tullbrottsdatabasen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:680

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014