SFS 2014:681 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

140681.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 42 kap. 4 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ordet ⬝polismyndighet⬝ ska bytas ut mot ⬝Polismyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:681

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014