SFS 2014:682 Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262)

140682.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förfogandelagen (1978:262);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 47, 48 och 56 §§ förfogandelagen

(1978:262) ska ha följande lydelse.

47 §

För kontroll av att uppgift som har lämnats enligt 46 § är riktig och

fullständig ska en uppgiftsskyldig på begäran av länsstyrelse eller av annan
myndighet som regeringen bestämmer tillhandahålla myndigheten handels-
böcker och andra affärshandlingar på tid och plats som myndigheten faststäl-
ler.

Efterkommer den uppgiftsskyldige inte begäran enligt första stycket eller

finns det särskild anledning till kontroll, får en myndighet som sägs i första
stycket besluta om undersökning av kontor, fabrik, butik, serveringslokal,
lagerlokal, ladugård eller annat utrymme eller förvaringsställe, som den upp-
giftsskyldige råder över, och om omhändertagande av hans eller hennes
handelsböcker och andra affärshandlingar.

Vid undersökning och omhändertagande enligt andra stycket ska bestäm-

melserna i 28 kap. rättegångsbalken om husrannsakan gälla i tillämpliga
delar. Myndigheten utövar den befogenhet som vid husrannsakan tillkommer
undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Polismyndigheten ska lämna
den handräckning som behövs för undersökningen och omhändertagandet.

48 §

�gare eller innehavare av egendom, beträffande vilken förberedelser

för förfogande enligt 63 § kommer i fråga, är på begäran av myndighet som
regeringen bestämmer skyldig att lämna för sådant ändamål nödvändiga upp-
gifter om egendomen och att tillhandahålla den för besiktning på tid och plats
som myndigheten fastställer.

Om någon inte har fullgjort skyldighet enligt första stycket, får länsstyrel-

sen förelägga honom eller henne vid vite att fullgöra skyldigheten.

Följs inte ett föreläggande vid vite att hålla egendom tillgänglig för besikt-

ning, får länsstyrelsen i stället för att förelägga nytt vite besluta om handräck-
ning för att genomföra besiktningen. Sådan handräckning lämnas av Polis-
myndigheten på den försumliges bekostnad.

56 §

Om någon inte på rätt sätt eller i rätt tid tillhandahåller egendom, som

omfattas av beslut om förfogande, ska Polismyndigheten lämna den hand-
räckning som behövs för verkställighet av beslutet. Om dröjsmål kan medföra

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:682

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:682

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

fara och Polismyndigheten inte är tillgänglig, får den myndighet som har ut-
övat förfoganderätten själv verkställa beslutet.

�r det fråga om förfogande för Försvarsmaktens behov och skulle dröjsmål

med verkställighet av beslutet om förfogande medföra allvarlig olägenhet, får
en myndighet som avses i första stycket vidta åtgärd som där sägs, även om
ägaren eller innehavaren inte har fått del av beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)