SFS 2014:684 Lag om ändring i lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.

140684.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:1088) om
gränsövervakningen i krig m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 5, 7 och 11 §§ lagen (1979:1088)

om gränsövervakningen i krig m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Kommer riket i krig ska den övervakning av trafiken över rikets grän-

ser som ankommer på Polismyndigheten, Tullverket, Försvarsmakten och
Kustbevakningen samordnas i de avseenden som anges i 2 §.

�r riket i krigsfara eller råder sådana utomordentliga förhållanden som är

föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i, får reger-
ingen föreskriva att gränsövervakningen ska samordnas i de avseenden som
anges i 2 §.

5 §

3

Den personal som ska fullgöra gränsövervakningen (gränsövervak-

ningspersonalen) tas ut bland polismän, särskilt förordnade passkontrollanter,
tulltjänstemän samt personal ur Försvarsmaktens enheter enligt den organisa-
tionsplan som anges i 11 §.

För Kustbevakningen gäller särskilda föreskrifter.

7 §

När beslut av Polismyndigheten eller av en polisman inte utan fara kan

avvaktas, har även annan gränsövervakningsman polismans befogenhet att

1. gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage eller andra

brott till fara för rikets försvar eller säkerhet,

2. verkställa beslag, göra husrannsakan samt företa kroppsvisitation och

kroppsbesiktning vid misstanke om sådana brott som avses i 1,

3. tillfälligt omhänderta den som enligt utlänningslagstiftningen får tas i

förvar av Polismyndigheten.

Det följer av 24 kap. 7 § andra stycket och 27 kap. 4 § första stycket rätte-

gångsbalken att en gränsövervakningsman får

1. gripa den som har begått brott på vilket fängelse kan följa och som på-

träffas på bar gärning eller flyende fot, eller som är efterlyst för brott, och

2. ta föremål som då påträffas i beslag.
En gränsövervakningsman får, även om det inte finns förutsättningar för

beslag, hålla kvar gods vars befordran skulle medföra uppenbar fara för rikets
försvar eller säkerhet.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1988:450.

3 Senaste lydelse 1988:450.

SFS 2014:684

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:684

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

En gränsövervakningsman, som har vidtagit någon annan åtgärd enligt

denna paragraf än kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, ska så skyndsamt
som möjligt anmäla det till sin förman. Förmannen ska omedelbart pröva om
tvångsmedel, som inte redan har upphört, ska bestå. Finner förmannen att
tvångsmedlet ska bestå, ska ärendet genast överlämnas till den åklagare som
ska besluta om fortsatta åtgärder. Om Försvarsmakten, Polismyndigheten
eller Tullverket ska besluta om fortsatta åtgärder ska ärendet i stället överläm-
nas dit.

11 §

För samordnad gränsövervakning enligt denna lag ska det för varje län

finnas en organisationsplan. Den ska innehålla föreskrifter om

1. hur verksamheten ska bedrivas,
2. vilka polismän, särskilt förordnade passkontrollanter och tulltjänstemän

som ska avdelas för verksamheten och vilka militära enheter som ska med-
verka i denna,

3. hur personalen ska utbildas och utrustas,
4. vilken materiel som behövs för verksamheten och vem som ska tillhan-

dahålla den.

Organisationsplan upprättas och fastställs av länsstyrelsen. Innan planen

fastställs ska länsstyrelsen samråda med de myndigheter som regeringen be-
stämmer.

Länsstyrelsen ska sörja för personalens utbildning och i övrigt vidta de för-

beredelser som krävs för att gränsövervakningen ska kunna samordnas enligt
denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)