SFS 2014:685 Lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

140685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:395) om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär
övervakning;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 och 9 §§ lagen (1982:395) om

Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning ska ha följande
lydelse.

7 §

2

Vid förundersökning om brott mot de föreskrifter som avses i 1 § får

åklagaren eller, om Polismyndigheten bedriver undersökningen, denna anlita
biträde av Kustbevakningen samt uppdra åt en kustbevakningstjänsteman att
vidta de särskilda åtgärder som behövs för undersökningen, om det är lämp-
ligt med hänsyn till omständigheterna.

9 §

3

�&tgärder enligt 2�4 §§ ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten

utom i fall då Kustbevakningen med stöd av 7 a § första stycket beslutar att
inleda förundersökning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1988:445.

3 Senaste lydelse 2008:325.

SFS 2014:685

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014