SFS 2014:686 Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

140686.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 10 kap. 6 § lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt

2 ordet ⬝polismyndighetens⬝ ska bytas ut mot ⬝Polis-

myndighetens⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av 10 kap. 6 § 2010:448.

SFS 2014:686

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014