SFS 2014:687 Lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

140687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2000:130) om försvars-

underrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

4 §

2

Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder

som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger
inom ramen för Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och andra myndig-
heters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndig-

heter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra
myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2007:664.

SFS 2014:687

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014