SFS 2014:691 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

140691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2008:717) om signal-

spaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

4 §

2

I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestäm-

melser om regeringens och myndigheters inriktning av sådan verksamhet.
Inriktning av signalspaning får anges endast av regeringen, Regerings-
kansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdel-
ningen i Polismyndigheten.

Regeringen bestämmer inriktningen av den verksamhet som bedrivs enligt

1 § tredje stycket.

En inriktning av signalspaningen får inte avse endast en viss fysisk person.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2012:801.

SFS 2014:691

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014