SFS 2014:692 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

140692.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att punkt 3 i övergångsbestämmelserna

till lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande
lydelse.

3. Försvarsmakten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får till och med

den 31 december 2021 fortsätta hantera plastiska sprängämnen som har till-
verkats eller importerats före den 1 april 2007 även om de inte är märkta med
spårämne.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:692

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014