SFS 2014:693 Lag om ändring i kustbevakningsdatalagen (2012:145)

140693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kustbevakningsdatalagen (2012:145);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 och 7 §§ samt 4 kap. 7 §

kustbevakningsdatalagen (2012:145) ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

Personuppgifter som behandlas enligt 2 § får även behandlas om det är

nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i

1. brottsbekämpande verksamhet hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,

Ekobrottsmyndigheten, �&klagarmyndigheten, Tullverket och Skatteverket,

2. brottsbekämpande verksamhet hos en utländsk myndighet eller mellan-

folklig organisation,

3. annan verksamhet hos Kustbevakningen för
a) utredning och beslut i ärenden som rör vattenföroreningsavgift, eller
b) tillsyn och kontroll enligt lag eller förordning,
4. en annan myndighets verksamhet
a) om Kustbevakningen enligt lag eller förordning är skyldig att bistå myn-

digheten med viss uppgift, eller

b) om informationen tillhandahålls inom ramen för myndighetsöver-

skridande samverkan mot brott.

Personuppgifter som behandlas enligt 2 § får även behandlas om det är

nödvändigt för att tillhandahålla information till riksdagen och regeringen
samt, i den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller för-
ordning, till annan.

I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 2 § även behand-

las för att tillhandahålla information för något annat ändamål än de som anges
i första och andra styckena, under förutsättning att ändamålet inte är ofören-
ligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

7 §

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �&klagar-

myndigheten, Tullverket och Skatteverket har, trots sekretess enligt 21 kap.
3 § första stycket och 35

kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts gemensamt till-
gängliga, om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna i sin brotts-
bekämpande verksamhet.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:693

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:693

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4 kap.

7 §

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �&klagar-

myndigheten, Tullverket och Skatteverket får medges direktåtkomst till per-
sonuppgifter i Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet. Direkt-
åtkomsten får endast avse personuppgifter som har gjorts gemensamt till-
gängliga.

En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången

till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten samt om behörighet
och säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)