SFS 2014:694 Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

140694.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 kap. 5 § kulturmiljölagen

(1988:950)

2 orden ⬝en polismyndighet⬝ ska bytas ut mot ⬝Polismyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 2002:620.
Senaste lydelse av
lagens rubrik 2013:548
2 kap. 5 § 2013:548.

SFS 2014:694

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014