SFS 2014:695 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

140695.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 57 § lagen (1933:269) om ägofred

ska ha följande lydelse.

57 §

2

Blir ägaren till intaget hemdjur inte känd inom fjorton dagar efter det

kungörelse enligt 52 § ägt rum, ska intagaren utan dröjsmål anmäla intag-
ningen till Polismyndigheten.

Sedan anmälan gjorts har intagaren rätt att sälja djuret på offentlig auktion

och ta ut sin lösen ur försäljningssumman.

Om ett år har förflutit från det att intagningen anmäldes till Polismyndig-

heten, och ägaren fortfarande är okänd, ska djuret eller, om detta sålts, för-
säljningssumman i dess helhet tillfalla intagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1938:122.

SFS 2014:695

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014