SFS 2014:697 Lag om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen

140697.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande
att meddela vissa föreskrifter för
trädgårdsnäringen;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1975:74) med bemyndi-

gande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen ska ha följande
lydelse.

4 §

2

För tillsyn och kontroll enligt denna lag har den myndighet som rege-

ringen bestämmer rätt att få tillträde till område, lokal eller annat utrymme.
Myndigheten får där göra undersökning eller ta prov. Myndigheten har rätt att
på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för tillsyn och

kontroll enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1977:415.

SFS 2014:697

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014