SFS 2014:690 Lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

140690.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och
inkvartering m.m. under höjd beredskap;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2006:546) om ut-

rymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

Om inkvarteringsvärden inte följer föreläggandet enligt 1 §, får kom-

munen hos Polismyndigheten begära den hjälp som behövs för att den som
ska inkvarteras ska få tillträde till inkvarteringsbostaden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:690

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014