SFS 2014:701 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)

140701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i epizootilagen (1999:657);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § och rubriken närmast före 14 §

epizootilagen (1999:657) ska ha följande lydelse.

Hjälp av Polismyndigheten

2

14 §

3

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av

offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt lagen, de föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-
bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2006:810.

3 Senaste lydelse 2006:810.

SFS 2014:701

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014