SFS 2014:709 Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

140709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet
inom djurens hälso- och sjukvård;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 6 § och rubriken närmast före

5 kap. 6 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
ska ha följande lydelse.

5 kap.

Hjälp av Polismyndigheten

6 §

Polismyndigheten ska lämna tillsynsmyndigheten den hjälp som behövs

vid tillsynen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:709

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014