SFS 2014:712 Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

140712.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av
ekologisk produktion;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § och rubriken närmast före 15 §

lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska ha följande
lydelse.

Hjälp av Polismyndigheten

15 §

Polismyndigheten ska på begäran av en kontrollmyndighet lämna den

hjälp som behövs för kontrollen eller för att verkställa ett beslut enligt

1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats

med stöd av EU-förordningarna, eller

2. denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och

de beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver användas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:712

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014