SFS 2014:713 Lag om ändring i miljöbalken

140713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken,

dels att 26 kap. 2, 24 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 28 kap. 8 § ska lyda ⬝Hjälp av Polismyndig-

heten⬝.

26 kap.

2 §

2

Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av bestämmelser i bal-

ken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till Polismyn-
digheten eller �&klagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Om tillsynsmyndigheten finner att villkoren i ett tillstånd till miljöfarlig

verksamhet eller vattenverksamhet inte är tillräckliga och det finns förutsätt-
ningar enligt 24 kap. 5 eller 6 §, ska myndigheten ansöka om prövning eller ta
upp frågan om att ändra eller upphäva villkor utan någon särskild fram-
ställning om detta enligt vad som sägs i 24 kap. 7 §.

24 §

Om en naturvårdsvakt har tagit ett föremål i beslag, ska vakten skynd-

samt anmäla detta till Polismyndigheten eller �&klagarmyndigheten. Den
polisman eller åklagare som tar emot en sådan anmälan om beslag ska vidta
samma åtgärder som om han eller hon själv hade gjort beslaget.

25 §

Den som har fått dispens från en föreskrift för ett område eller natur-

föremål som omfattas av ett förordnande enligt 7 kap., dispens från en före-
skrift som har meddelats med stöd av 8 kap. eller dispens enligt 11 kap. 14 §
är skyldig att på begäran visa upp beslutet för en naturvårdsvakt eller en polis-
man vid vistelse inom det område där dispensen gäller.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2002:175.

SFS 2014:713

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014