SFS 2014:717 Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

140717.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjömanslagen (1973:282);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 och 54 §§ sjömanslagen

(1973:282) ska ha följande lydelse.

26 §

2

Om det efter en undersökning som avses i 24 § finns anledning att

anta att brott, som hör under allmänt åtal, har förövats ombord eller det finns
misstanke om ett sådant brott, ska fartygsnämnden skyndsamt anmäla vad
som framkommit till �&klagarmyndigheten eller Polismyndigheten. �r farty-
gets närmaste bestämmelsehamn inte svensk, ska i stället närmaste svenska
utlandsmyndighet underrättas om den gjorda utredningen. Nämnden kan av-
stå från anmälan och underrättelse, om nämnden finner att brottet ska be-
dömas som ringa.

Befälhavaren ansvarar för att anmälan eller underrättelse görs. Befälhava-

ren är även skyldig att översända den utredning som gjorts inom fartygsnämn-
den till behörig myndighet.

54 §

Begår en sjöman ett brott, för vilket kan följa fängelse i minst ett år,

och upptäcks brottet när fartyget inte befinner sig i svensk hamn, ska befäl-
havaren se till att sjömannen inte lämnar fartyget. Om befälhavaren finner det
nödvändigt, får han hålla sjömannen i förvar ombord tills han eller hon kan
överlämnas till svensk utlandsmyndighet eller till Polismyndigheten. Befäl-
havaren är ansvarig för att sjömannen inte behandlas strängare än nödvändigt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1982:342.

SFS 2014:717

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014