SFS 2014:718 Lag om ändring i oljekrislagen (1975:197)

140718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i oljekrislagen (1975:197);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § oljekrislagen (1975:197) ska

ha följande lydelse.

21 §

Vägrar eller försummar någon att på föreskrivet sätt eller i rätt tid till-

handahålla egendom, som omfattas av beslut enligt 3�5 §§, får Polismyndig-
heten lämna det biträde som behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:718

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014