SFS 2014:719 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

140719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8�10 §§ lagen (1976:206) om fel-

parkeringsavgift

2 ska ha följande lydelse.

8 §

Meddelas en parkeringsanmärkning och anser fordonets förare eller

ägare att detta inte borde ha skett, får han eller hon ansöka om rättelse hos
Polismyndigheten. Bifalls ansökan, ska myndigheten undanröja betalningsan-
svaret.

Bifalls inte ansökan om rättelse eller kan frågan inte lämpligen prövas i

denna ordning, ska den som har begärt rättelse upplysas om möjligheten att
bestrida betalningsansvar på det sätt som anges i 9 §.

Mot beslut med anledning av begäran om rättelse får talan inte föras.

9 §

3

�garen av ett fordon, för vilket parkeringsanmärkning har meddelats,

får hos Polismyndigheten skriftligen anmäla att han eller hon bestrider betal-
ningsansvar. I anmälan ska han eller hon ange de omständigheter som bestri-
dandet grundas på och den bevisning som åberopas.

Har bestridande anmälts, verkställer Polismyndigheten den utredning som

behövs. Sedan utredningen har avslutats, meddelar Polismyndigheten beslut
med anledning av bestridandet. Finner myndigheten att parkeringsanmärk-
ning inte borde ha meddelats eller att den som bestritt betalningsansvar av
någon annan anledning inte är betalningsansvarig, ska myndigheten undan-
röja betalningsansvaret.

Anmäls bestridande senare än sex månader efter det att avgiften har beta-

lats eller Kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärd för indrivning av avgiften,
ska anmälan avvisas.

10 §

4

Ett beslut enligt 9 § som innebär att betalningsansvaret undanröjts får

inte överklagas.

Andra beslut enligt 9 § överklagas skriftligen till den tingsrätt inom vars

domkrets överträdelsen har ägt rum. �verklagandet ska ges in till Polismyn-
digheten. Det ska ha kommit in dit senast tre veckor från det att klaganden

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 1987:25.

3 Senaste lydelse 1988:1180.

4 Senaste lydelse 1996:257.

SFS 2014:719

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:719

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

fick del av beslutet. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstols-
ärenden, om inte annat anges i denna lag.

Omständigheter eller bevis som inte angetts vid Polismyndigheten får i

tingsrätten eller hovrätten åberopas endast om parten gör sannolikt, att han
eller hon haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att ange omständigheten eller
beviset vid Polismyndigheten, eller om det av annan särskild anledning bör
tillåtas att omständigheten eller beviset åberopas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)