SFS 2014:720 Lag om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

140720.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i
kollektiv persontrafik;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1977:67) om tilläggsav-

gift i kollektiv persontrafik ska ha följande lydelse.

5 §

Resande som vägrar att lösa biljett eller betala tilläggsavgift får avvisas

från färdmedlet av en tjänsteman som utför avgiftskontroll. Vad som nu har
sagts om färdmedel gäller även sådant område för järnvägs-, spårvägs- eller
tunnelbanetrafik som allmänheten har tillträde till endast om avgift för resa
har betalats.

På begäran av en tjänsteman som utför avgiftskontroll ska Polismyndig-

heten lämna handräckning för att verkställa sådan avvisning som avses i för-
sta stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:720

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014