SFS 2014:726 Lag om ändring i lagen (1990:1079) om tillfälliga bilförbud

140726.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:1079) om tillfälliga
bilförbud;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1990:1079) om tillfälliga

bilförbud ska ha följande lydelse.

3 §

Om någon kör ett fordon i strid mot ett förbud enligt denna lag, får en

polisman hindra fortsatt färd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:726

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014