SFS 2014:732 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

140732.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fordonslagen (2002:574);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 2 kap. 10 § fordons-

lagen (2002:574) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

I denna lag avses med

besiktningsorgan: ett sådant organ som anges i 4 kap. 2 §,
besiktningstekniker: den som har anställning hos ett besiktningsorgan för

att utföra besiktningar,

bilinspektör: den som har anställning som bilinspektör hos Polismyndig-

heten,

tekniker: den som har uppdrag som tekniker hos Polismyndigheten,
tillverkare: den som inför godkännandemyndigheten ansvarar för alla

aspekter av typgodkännandeprocessen och för produktionsöverensstämmel-
sen, även om han eller hon inte varit direkt engagerad i samtliga stadier av
produktionen av det fordon, det system, den komponent eller den separata
tekniska enhet som typgodkännandet avser, eller den som han eller hon har
utsett som sin företrädare i frågor som omfattas av denna lag.

I övrigt har de beteckningar som används i denna lag samma betydelse som

i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

2 kap.

10 §

3

Flygande inspektion sker för att kontrollera att ett fordon som anträf-

fas i trafik

1. inte har försämrats i otillåten grad beträffande föreskrivna krav i fråga

om den beskaffenhet och utrustning som är av betydelse från miljö- och
trafiksäkerhetssynpunkt och att det inte i övrigt avviker från det godkända ut-
förandet, och

2. uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa.
Flygande inspektion får även ske av ett fordon som anträffas under sådana

omständigheter att det finns anledning att anta att det i nära anslutning till
anträffandet har använts i trafik.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2009:224.

3 Senaste lydelse 2012:220.

SFS 2014:732

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:732

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Flygande inspektion av fordon som används i yrkesmässig trafik eller i

taxitrafik får dessutom ske i företagets lokaler eller liknande eller på ett om-
råde i anslutning till dessa.

Flygande inspektion ska utföras av en polisman eller en bilinspektör som

har förordnats av Polismyndigheten. Den som utför inspektionen får biträdas
av en tekniker som har förordnats av Polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)