SFS 2014:735 Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

140735.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 4 och 16 §§ lagen (2004:487) om

sjöfartsskydd ska ha följande lydelse.

3 §

2

Polismyndigheten fattar, efter att ha hört Transportstyrelsen och Kust-

bevakningen, beslut enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till förordning
(EG) nr 725/2004 om vilken skyddsnivå som ska gälla för ett fartyg eller en
hamnanläggning. Om något beslut inte fattas gäller den lägsta skyddsnivån.

I brådskande fall får Polismyndigheten fatta beslut enligt första stycket om

förändring av skyddsnivån utan att ha hört Transportstyrelsen och Kustbevak-
ningen. Ett sådant beslut ska dock snarast omprövas av Polismyndigheten
efter att Transportstyrelsen och Kustbevakningen har hörts.

4 §

3

Beslut om att ytterligare åtgärder utöver de som anges i fartygets eller

hamnanläggningens skyddsplan ska vidtas för ett fartyg eller en hamnanlägg-
ning vid den högsta skyddsnivån får fattas av Polismyndigheten, Transport-
styrelsen eller Kustbevakningen. Innan ett sådant beslut fattas ska den beslu-
tande myndigheten ha hört de båda andra myndigheterna.

Om ett fartyg trafikerar Sveriges territorialhav eller om information har

lämnats om att fartyget avser att gå in på territorialhavet, får för det fartyget
sådana beslut som anges i första stycket fattas av Transportstyrelsen när de
två lägre skyddsnivåerna råder.

16 §

Kroppsvisitation och annan undersökning får, med den begränsning

som följer av andra stycket, utföras av en polisman, en tjänsteman vid Kust-
bevakningen eller annan särskilt utsedd person som förordnats av Polismyn-
digheten. Om personer och egendom undersöks av annan sådan särskilt ut-
sedd person, ska arbetet utföras under en polismans ledning. Tullverket ska på
begäran bistå Polismyndigheten, om det behövs för att en undersökning ska
kunna utföras. Rederiet eller hamnanläggningsinnehavaren ska biträda Polis-
myndigheten eller Kustbevakningen i det praktiska kontrollarbetet, om det
behövs.

Kontroll av gods som står under tullövervakning enligt artikel 37 i rådets

förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen ska göras i samråd med Tullverket.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2008:1379. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2008:1379.

SFS 2014:735

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:735

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)