SFS 2014:737 Lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd

140737.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 8, 9 och 10 §§ lagen (2004:1100)

om luftfartsskydd ska ha följande lydelse.

2 §

2

Sådan säkerhetskontroll av personer, medförda föremål och fordon,

som görs på flygplats, och som följer av förordning (EG) nr 300/2008, av be-
slut enligt 9 § eller som anges i 3 och 4 §§ ska utföras av en polisman eller av
annan särskilt utsedd person som förordnats av Polismyndigheten.

Kontroll enligt första stycket som utförs av en särskilt utsedd person ska ut-

föras under en polismans ledning.

Första stycket gäller inte för företag som efter godkännande av behörig

myndighet får svara för säkerhetskontrollen av den egna personalen.

8 §

Flygplatshavaren har ansvaret, inklusive det ekonomiska ansvaret, för

att det finns tillräcklig personal, lokaler och utrustning för luftfartsskyddet på
den egna flygplatsen, såvida inte annat följer av särskilt meddelade bestäm-
melser om luftfartsskydd. De kostnader Polismyndigheten har för en polis-
mans ledning av kontrollerna enligt 2 § liksom för övrigt arbete som myndig-
heten själv utför på en flygplats ska betalas av myndigheten.

9 §

3

Polismyndigheten får, efter att ha hört Transportstyrelsen, besluta om

strängare åtgärder än vad som följer av förordning (EG) nr 300/2008. Ett
sådant beslut får tidsbegränsas. Det får också begränsas till en viss flygplats
eller viss trafik. Behövs särskilda föreskrifter i fråga om åtgärderna ska dessa
anges i beslutet.

I brådskande fall får Polismyndigheten besluta om strängare åtgärder utan

att ha hört Transportstyrelsen. Ett sådant beslut ska dock snarast omprövas av
Polismyndigheten efter att Transportstyrelsen har hörts.

10 §

4 Beslut om strängare åtgärder som rör de verksamhetsutövare som om-

fattas av det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart enligt förord-
ning (EG) nr 300/2008 fattas av Transportstyrelsen efter det att myndigheten
har hört Polismyndigheten.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2010:99.

3 Senaste lydelse 2010:99. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2010:99.

SFS 2014:737

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:737

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)