SFS 2014:738 Lag om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare

140738.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1167) om
vägtransportledare;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6�8, 11�13 och 15 §§ lagen

(2004:1167) om vägtransportledare ska ha följande lydelse.

6 §

Ett förordnande som vägtransportledare meddelas av Polismyndigheten.

Förordnandet ska gälla för viss tid, dock längst fem år.

7 §

En vägtransportledare lyder under Polismyndigheten och är skyldig att

lyda de anvisningar som en polisman meddelar.

8 §

En vägtransportledare ska inför varje eskortuppdrag lämna information

om transporten till Polismyndigheten.

Vägtransportledaren ska även i övrigt underrätta Polismyndigheten om för-

hållanden som rör hans eller hennes verksamhet och som bör komma till
myndighetens kännedom.

11 §

Polismyndigheten ska återkalla ett förordnande, om vägtransport-

ledaren inte längre uppfyller kravet enligt 5 § första stycket 2. Detsamma
gäller om det annars finns någon särskild anledning att återkalla förordnandet.

12 §

Polismyndigheten ska besluta att stänga av en vägtransportledare från

vidare tjänstgöring om det på sannolika skäl kan antas att förordnandet kom-
mer att återkallas. Ett sådant beslut gäller till dess återkallelsefrågan har prö-
vats slutligt.

�ven i annat fall får Polismyndigheten besluta att stänga av en väg-

transportledare för ett visst eskortuppdrag, om han eller hon åsidosätter sina
skyldigheter i fråga om uppdraget.

13 §

Vid omedelbar fara för trafiksäkerheten eller risk för att det uppstår

någon annan avsevärd olägenhet, får ett beslut om att stänga av en väg-
transportledare för ett visst eskortuppdrag meddelas av en polisman. Ett
sådant beslut ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten. Om avstäng-
ningen inte redan har upphört, ska Polismyndigheten omedelbart pröva om
den ska bestå.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:738

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:738

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

15 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
En polismans beslut om avstängning enligt 13 § får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)