SFS 2014:740 Lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

140740.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m.
för flygpersonal inom civilflyget;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2005:426) om arbetstid

m.m. för flygpersonal inom civilflyget ska ha följande lydelse.

6 §

2

Transportstyrelsen ska se till att denna lag följs och har rätt att på be-

gäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

För att utöva tillsynen har Transportstyrelsen rätt att komma in på arbets-

ställena. Polismyndigheten ska då lämna den handräckning som behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2010:1571.

SFS 2014:740

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014