SFS 2014:742 Lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd

140742.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 § och 4 kap. 3 § lagen

(2006:1209) om hamnskydd ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

2

Polismyndigheten fattar, efter att ha hört Transportstyrelsen, beslut om

vilken skyddsnivå som ska gälla för en hamn eller del av hamn.

I brådskande fall får Polismyndigheten fatta beslut enligt första stycket om

förändring av skyddsnivån utan att ha hört Transportstyrelsen. Ett sådant be-
slut ska dock snarast omprövas av Polismyndigheten efter att Transport-
styrelsen har hörts.

4 kap.

3 §

Undersökning får utföras av en polisman, en tjänsteman vid Kust-

bevakningen eller en särskilt utsedd person som förordnats av Polismyndig-
heten. Om egendom undersöks av någon särskilt utsedd person, ska arbetet
utföras under en polismans ledning. Identitetskontroll får utföras av en polis-
man, en tjänsteman vid Kustbevakningen eller den som hamnskyddsorganet
tilldelar uppgiften. Om det behövs ska hamnskyddsorganet biträda Polis-
myndigheten eller Kustbevakningen i det praktiska undersöknings- och kon-
trollarbetet.

Kontroll av gods som står under tullövervakning enligt artikel 37 i rådets

förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen ska göras i samråd med Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2008:1385. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2014:742

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014