SFS 2014:743 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

140743.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4 § och 6 kap. 3 § lagen

(2007:1157) om yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon

1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,
2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbe-

vakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddnings-
tjänsten,

3. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklings-

arbete, reparation eller underhåll,

4. som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transport-

verksamhet,

5. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,
6. som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller

körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag,

7. som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstran-

sport för privat bruk, eller

8. som används för att transportera material och utrustning som föraren ska

använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är
förarens huvudsakliga sysselsättning.

6 kap.

3 §

En förare som omfattas av krav på att ha bevis om yrkeskompetens ska

vid utförandet av gods- eller persontransporter ha med sig:

1. ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller
2. annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 4 och handling som

styrker förarens identitet.

På begäran av en bilinspektör eller en polisman ska handlingarna över-

lämnas för kontroll.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:743

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:743

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)