SFS 2014:744 Lag om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

140744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid
vid internationell järnvägstrafik;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 24 § lagen (2008:475) om kör- och

vilotid vid internationell järnvägstrafik ska ha följande lydelse.

24 §

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att tillsynsmyn-

digheten ska kunna få dels upplysningar och handlingar enligt 22 §, dels till-
träde till arbetsställen enligt 23 §. Begäran om sådan hjälp får dock göras
endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:744

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014