SFS 2014:746 Lag om ändring i postlagen (2010:1045)

140746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i postlagen (2010:1045);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 kap. 15 § postlagen (2010:1045)2

ordet ⬝polismyndighet⬝ ska bytas ut mot ⬝Polismyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 15 § 2010:1984.

SFS 2014:746

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014