SFS 2014:747 Lag om ändring i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

140747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:721) om märkning av
energirelaterade produkter;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (2011:721) om märkning

av energirelaterade produkter ska ha följande lydelse.

17 §

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har tillsynsmyndigheten

rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknyt-
ning till den verksamhet som tillsynen avser, dock inte bostäder.

Polismyndigheten ska på begäran lämna tillsynsmyndigheten den hjälp

som behövs vid tillämpningen av första stycket.

En begäran enligt andra stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:747

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014