SFS 2014:748 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

140748.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5

kap. 6 § yrkestrafiklagen

(2012:210) ska ha följande lydelse.

5 kap.

6 §

Vid förundersökning som gäller brott enligt 1 § får åklagare begära

hjälp av Tullverket och ge en tulltjänsteman i uppdrag att genomföra en viss
åtgärd under förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till omstän-
digheterna. Polismyndigheten har motsvarande rätt då den leder förundersök-
ningen.

Om det finns anledning att anta att brott enligt första stycket har förövats,

har en tulltjänsteman samma befogenhet som en polisman att hålla förhör och
vidta andra åtgärder enligt 23 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:748

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014