SFS 2014:752 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

140752.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

<
Lag
om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken närmast före 43 § lagen

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska lyda ⬝Handräck-
ning av Polismyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:752

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014