SFS 2014:754 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

140754.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 47 § lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård

2 ordet ⬝polismyndighet⬝ ska bytas ut mot ⬝Polismyndig-

heten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 2008:415.

SFS 2014:754

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014