SFS 2014:756 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

140756.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 e och 27 a §§ lagen (1993:387)

om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

26 e §

2

Vid sådan inspektion som anges i 26 d § har den som utför inspek-

tionen rätt att av Polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspek-
tionen ska kunna genomföras.

27 a §

3

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att verkställa

ett beslut om omhändertagande av personakt. Begäran om sådan hjälp får
dock göras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2009:597.

3 Senaste lydelse 2005:125.

SFS 2014:756

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014