SFS 2014:759 Lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

140759.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:261) om
fullmaktsanställning;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1994:261) om fullmakts-

anställning ska ha följande lydelse.

9 §

2

En arbetstagare vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, utrikesför-

valtningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk,
Försvarshögskolan eller Försvarets radioanstalt får skiljas från sina arbets-
uppgifter enligt 31 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1997:179.

SFS 2014:759

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014