SFS 2014:762 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

140762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (2002:297) om bio-

banker i hälso- och sjukvården m.m. ska ha följande lydelse.

6 kap.

5 §

Den som utför inspektion har rätt att få den hjälp av Polismyndigheten

som behövs för att inspektionen ska kunna genomföras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:762

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014