SFS 2014:764 Lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet

140764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 och 28 §§ lagen (2006:496) om

blodsäkerhet ska ha följande lydelse.

14 §

Vid inspektion enligt denna lag har den som utför inspektionen rätt att

av Polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektionen ska kunna
genomföras.

Begäran om hjälp enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

28 §

En tillsynsmyndighet ska anmäla överträdelser av bestämmelser i

denna lag eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen till Polis-
myndigheten eller �&klagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:764

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014