SFS 2014:766 Lag om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall

140766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:606) om utredningar
avseende vissa dödsfall;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 4 § lagen (2007:606) om utred-

ningar avseende vissa dödsfall

2 ordet ⬝polismyndighet⬝ ska bytas ut mot

⬝Polismyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av 4 § 2011:1111.

SFS 2014:766

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014