SFS 2014:767 Lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

140767.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och
säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
vävnader och celler;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 och 33 §§ lagen (2008:286) om

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och
celler ska ha följande lydelse.

19 §

Vid inspektion enligt denna lag har den som utför inspektionen rätt att

av Polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektionen ska kunna
genomföras.

Begäran om hjälp enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

33 §

En tillsynsmyndighet som får kännedom om att verksamhet bedrivs

utan tillstånd enligt 9 § ska anmäla detta till Polismyndigheten eller till �&kla-
garmyndigheten om det finns misstanke om brott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:767

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014