SFS 2014:768 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

140768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 9 och 15 §§ samt 7 kap. 22 §

patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

6 kap.

9 §

En läkare eller tandläkare som är verksam inom den offentligt bedrivna

hälso- och sjukvården är skyldig att, i den omfattning övriga skyldigheter i
yrkesutövningen inte hindrar det eller det annars inte finns särskilda skäl mot
det, utföra undersökningar och ge utlåtanden över dessa på begäran av läns-
styrelse, domstol, åklagarmyndighet eller Polismyndigheten.

En läkare som är verksam inom den offentligt bedrivna hälso- och sjuk-

vården är på begäran av polisman skyldig att, i den omfattning övriga skyl-
digheter i yrkesutövningen inte hindrar det eller det annars inte finns särskilda
skäl mot det, utföra en undersökning som innebär kroppsbesiktning av någon
som är misstänkt för brott som kan ge frihetsstraff.

Begränsningen i skyldigheten att utföra undersökningar och ge utlåtanden

gäller inte för en läkare som är verksam huvudsakligen inom öppen vård och,
när det gäller undersökning och utlåtande om alkoholpåverkan, inte heller för
någon annan läkare.

I lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott finns det särskilda be-

stämmelser om utlåtanden i vissa fall.

15 §

2

Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är hälso- och

sjukvårdspersonalen skyldig att lämna ut sådana uppgifter som

1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i

ett särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndighe-
ten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. behövs i verksamhet för personskydd för riksdagens ledamöter, stats-

chefen och övriga medlemmar av kungahuset, statsråd, statssekreterare och
kabinettssekreterare, om uppgifterna i ett enskilt fall begärs av Säkerhets-
polisen,

3. behövs för en rättsmedicinsk undersökning,
4. Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor

behöver för sin verksamhet,

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2012:226.

SFS 2014:768

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:768

5. behövs för prövning av ett ärende om att avskilja en studerande från hög-

skoleutbildning eller polisprogrammet, eller

6. behövs för prövning av någons lämplighet att ha körkort, traktorkort

eller taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211).

7 kap.

22 §

Vid sådan inspektion som avses i 21 § har den som utför inspektionen

rätt att av Polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektionen ska
kunna genomföras.

Sådan hjälp får endast begäras om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)