SFS 2014:773 Lag om ändring i lagen (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

140773.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1702) om inspektioner
enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt
förbud mot kärnsprängningar;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1998:1702) om inspek-

tioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärn-
sprängningar ska ha följande lydelse.

5 §

Polismyndigheten ska på begäran av regeringen eller av den myndighet

som avses i 2 § första stycket lämna det biträde som kan behövas för att ett
beslut enligt denna lag ska kunna verkställas.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:773

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014