SFS 2014:774 Lag om ändring i lagen (1998:1705) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring

140774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1705) om inspektioner
enligt konventionen om förbud mot användning,
lagring, produktion och överföring av
antipersonella minor (truppminor) samt om deras
förstöring;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1998:1705) om inspek-

tioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion
och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
ska ha följande lydelse.

5 §

Polismyndigheten ska på begäran av regeringen eller av den myndighet

som avses i 2 § första stycket lämna det biträde som kan behövas för att ett
beslut enligt denna lag ska kunna verkställas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:774

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014