SFS 2014:777 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

140777.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

att 5 kap. 5, 15 a och 23 §§, 6 kap. 2 a § och 7 kap. 7 § samt rubriken närmast
före 5 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

5 kap.

Uppehållstillstånd på grund av arbete, utbildning på forskarnivå eller
försörjning på annat sätt

5 §

2

Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i sam-

manlagt fyra år under de senaste sju åren har haft

1. uppehållstillstånd för arbete eller EU-blåkort utfärdat av Sverige, eller
2. uppehållstillstånd för studier som avser utbildning på forskarnivå.
Uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har sin försörjning ordnad

på annat sätt än genom anställning. Om utlänningen ska bedriva närings-
verksamhet ska han eller hon ha förmåga att bedriva den aktuella verksam-
heten.

15 a §

3

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning vars an-

sökan om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller annan skydds-
behövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § eller motsvarande äldre bestämmelser
avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut, om utlänningen vistas här och

1. sedan minst fyra månader har en anställning som uppfyller de krav som

anges i 6 kap. 2 § första stycket och avser en tidsperiod om minst ett år från
ansökningstillfället, eller

2. enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1 eller andra stycket har

stark anknytning till en person som beviljats uppehållstillstånd enligt 1.

En ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt första stycket ska ha

kommit in till Migrationsverket senast två veckor efter det att beslutet att av-
slå ansökan om uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande
har vunnit laga kraft.

23 §

4

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för studier

eller besök.

1 Prop. 2013/14:213, bet. 2013/14:SfU13, rskr. 2013/14:337.

2 Senaste lydelse 2013:606.

3 Senaste lydelse 2009:1542.

4 Senaste lydelse 2014:198.

SFS 2014:777

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:777

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en utlänning

som slutfört en högskoleutbildning för vilken uppehållstillstånd för studier
beviljats och för hans eller hennes familjemedlemmar.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en ansökan om uppehållstill-

stånd får bifallas om det följer av en överenskommelse med en främmande
stat.

Regeringen får meddela föreskrifter om när uppehållstillstånd får ges till en

utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och till
anhöriga till en sådan utlänning.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för forskning

och för medföljande familjemedlemmar till en utlänning som har beviljats
uppehållstillstånd för forskning.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för familjemed-

lemmar till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete, stu-
dier eller näringsverksamhet.

6 kap.

2 a §

5

Ett arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får inte ges för längre tid än

två år. Det får heller inte avse längre tid än anställningstiden.

Den sammanlagda tillståndstiden för arbetstillstånd enligt 2 § första stycket

får vara högst fyra år. Om det finns särskilda skäl får dock den sammanlagda
tillståndstiden vara högst sex år.

Ett arbetstillstånd enligt 2 § första stycket ska knytas till en viss arbets-

givare och avse ett visst slag av arbete. Efter en sammanlagd tillståndstid om
två år ska tillståndet knytas endast till ett visst slag av arbete.

7 kap.

7 §

6

Ett permanent uppehållstillstånd ska återkallas för en utlänning som

inte längre är bosatt i Sverige. Om utlänningen anmält till Migrationsverket
att han eller hon vill ha uppehållstillståndet kvar trots att bosättningen upphör,
får uppehållstillståndet dock återkallas tidigast när två år har förflutit efter det
att bosättningen här i landet upphörde.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. För en flykting eller en annan skyddsbehövande som senast den 30 juni

2014 har återvänt till ett land där han eller hon tidigare har varit bosatt därför
att de politiska förhållandena i det landet har ändrats, gäller 7 kap. 7 § i sin
äldre lydelse.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:884.

6 Senaste lydelse 2009:1542.