SFS 2014:778 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

140778.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 5 kap. 3 a och 18 §§, 12 kap. 18 § och 13 kap. 15 och 16 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 1 a § och 14 kap.

6 a §, och närmast före 14 kap. 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

1 a §

Om en utlänning inte har någon handling som gäller som pass och

saknar möjlighet att skaffa en sådan handling, får Migrationsverket utfärda ett
främlingspass för honom eller henne.

Har en utlänning beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehö-

vande eller övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § eller beviljats
skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 c §, ska Migrationsverket utfärda ett
främlingspass för utlänningen, om han eller hon inte kan få ett nationellt pass.
Främlingspass ska dock inte utfärdas om tvingande hänsyn till den nationella
säkerheten eller den allmänna ordningen kräver att så inte sker.

Migrationsverket får utfärda främlingspass även i andra fall, om det finns

särskilda skäl.

5 kap.

3 a §

3

Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges

till

1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett sambo-

förhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstill-
stånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte
särskilda skäl talar mot att tillstånd ges,

2. en utlänning som på något annat sätt än som avses i 3 § eller i denna

paragraf är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppe-
hållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma

1 Prop. 2013/14:217, bet. 2013/14:SfU22, rskr. 2013/14:339.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om
normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till
internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller
kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det be-
viljade skyddet (omarbetning) (EUT L 337, 20.12.2011, s. 9, Celex 32011L0095).

3 Senaste lydelse 2009:1542.

SFS 2014:778

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:778

hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mel-
lan släktingarna som fanns redan i hemlandet,

3. en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt samman-

bor med ett barn som är bosatt i Sverige,

4. en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad omfatt-

ning, med ett barn som är bosatt i Sverige, och

5. en utlänning som har svenskt ursprung eller som under lång tid har vis-

tats i Sverige med uppehållstillstånd.

Om en utlänning har getts uppehållstillstånd enligt första stycket 1 ska

uppehållstillstånd för samma tid också ges till utlänningens ogifta barn.

När det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd också i andra fall än

som avses i första och andra styckena beviljas en utlänning som

1. är adopterad i Sverige i vuxen ålder,
2. är anhörig till en utlänning som är flykting eller annan skyddsbehö-

vande, eller

3. på annat sätt har särskild anknytning till Sverige.

18 §

4

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om

och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppe-
hållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller dock inte om
1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan

skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med stöd
av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,

2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med
stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra
stycket,

4. utlänningen kan beviljas eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd här

med stöd av 15 §,

5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1�4 eller

andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och
det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in
ansökan där,

6. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som
avses i 6 kap. 2 § första stycket,

7. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,
8. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehålls-

tillstånd för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskole-
poäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning,

9. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller
10. det annars finns synnerliga skäl.
Första stycket gäller inte heller om utlänningen har beviljats en visering för

att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen från kravet på vise-
ring om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för arbete inom ett
slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En ytterligare för-
utsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlänningen

4 Senaste lydelse 2014:198.

background image

3

SFS 2014:778

måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att det annars finns
särskilda skäl.

Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för

ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i
Sverige.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas

enligt ett beslut som har fått laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 §§
samt 12 kap. 16 b, 16 c och 18�20 §§.

12 kap.

18 §

5

Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller

utvisning som fått laga kraft kommer fram nya omständigheter som innebär
att

1. det finns ett hinder mot verkställighet enligt 1, 2 eller 3 §,
2. det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer

att vara villigt att ta emot utlänningen, eller

3. det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning att be-

slutet inte bör verkställas, får Migrationsverket, om hindret är bestående, be-
vilja permanent uppehållstillstånd.

Finns det endast ett tillfälligt hinder mot verkställighet, får verket bevilja

ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Barn får beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt

första stycket 3 även om de omständigheter som kommer fram inte har
samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna perso-
ner.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om det finns någon annan sär-

skild anledning att ett beslut inte bör verkställas ska konsekvenserna för ett
barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att uppe-
hållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket 1�4
eller 5 kap. 3 a § första stycket 1�4 eller andra stycket skulle ha beviljats om
prövningen gjorts före inresan i Sverige.

Migrationsverket får också besluta om inhibition.

13 kap.

15 §

6

I ärenden om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning enligt

5 kap. 3 § första stycket 2 och 3 a § första stycket 2�4 samt tredje stycket 2
och 3 ska Migrationsverket ge sökanden och den person till vilken anknytning
åberopas tillfälle att få en DNA-analys utförd när det gäller det biologiska
släktskap som åberopas i ansökan, om

1. den övriga utredningen om släktskapet inte är tillräcklig för att uppe-

hållstillstånd ska beviljas, och

2. det inte är uppenbart att det åberopade släktskapsförhållandet inte före-

ligger.

5 Senaste lydelse 2014:433.

6 Senaste lydelse 2006:220.

background image

4

SFS 2014:778

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Om ansökningen ska avslås av andra skäl än på grund av otillräcklig utred-

ning om släktskapet, behöver tillfälle till DNA-analys enligt första stycket
inte lämnas.

En DNA-analys får utföras endast om den som ska undersökas har infor-

merats om syftet med DNA-analysen och har gett sitt skriftliga samtycke.

Kostnaden för provtagning, transport av prover och analys ska betalas av

staten.

16 §

7

Har DNA-analys i något annat fall än de som avses i 15 § åberopats i ett

ärende om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning enligt 5 kap. 3 § för-
sta stycket 2 och 3 a § första stycket 2�4 samt tredje stycket 2 och 3, har den som
bekostat en DNA-analys rätt till ersättning från staten för skälig kostnad för prov-
tagning, transport av prover och analys, om

1. sökanden inte har getts tillfälle att få en DNA-analys utförd enligt 15 §,
2. analysen visar det åberopade släktskapet, och
3. uppehållstillstånd beviljas på grund av den åberopade familjeanknyt-

ningen.

Beslut om ersättning meddelas av Migrationsverket efter särskild ansökan.

Ansökan om ersättning ska göras senast sex månader efter det att ärendet om
uppehållstillstånd har avgjorts slutligt.

14 kap.

Främlingspass

6 a §

Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om främlingspass får

överklagas till en migrationsdomstol om frågan om främlingspass har behandlats i
samband med ett beslut om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2006:220.