SFS 2014:779 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

140779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)
dels att nuvarande 4 kap. 4 b § ska betecknas 4 kap. 4 c §,
dels att 4 kap. 4 a §, 5 kap. 2 § och 8 kap. 11 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 4 b, 5 a och

23 a §§, samt närmast före 4 kap. 5 a och 23 a §§ nya rubriker av följande
lydelse.

4 kap.

4 a §

1

Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning om

familjemedlemmen är make eller sambo till utlänningen eller släkting i rakt
nedstigande led till utlänningen eller till hans eller hennes make eller sambo,
om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller är under
21 år och utlänningen

1. med stöd av 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) har beviljats ett tids-

begränsat uppehållstillstånd i fall som avses i 6 kap. 2 § första stycket utlän-
ningslagen, eller

2. med stöd av 5 kap. 15 a § första stycket 1 utlänningslagen har beviljats

ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, i de fall familjemedlemmen inte ansökt
om uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande.

Uppehållstillstånd enligt första stycket ska beviljas i samma omfattning

som för den utlänning som familjemedlemmen har anknytning till.

4 b §

Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning om

familjemedlemmen är make eller sambo till utlänningen eller ogift barn under
18 år till utlänningen eller till hans eller hennes make eller sambo och utlän-
ningen

1. har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i fall som avses i 5 kap.

5 § andra stycket utlänningslagen (2005:716), eller

2. har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. 5 och

5 a §§.

För att beviljas uppehållstillstånd enligt första stycket ska familjemedlem-

men ha sin försörjning ordnad under vistelsen.

Uppehållstillstånd enligt första stycket ska beviljas i samma omfattning

som för den utlänning som familjemedlemmen har anknytning till.

1 Senaste lydelse 2008:895.

SFS 2014:779

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:779

Uppehållstillstånd efter slutförda studier i vissa fall

5 a §

En utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för studier i Sverige

får beviljas uppehållstillstånd för en tid av sex månader efter en slutförd hög-
skoleutbildning här om

1. utbildningen avser studier motsvarande minst två terminer,
2. utlänningen har för avsikt att söka arbete eller därmed jämförbar förbere-

dande aktivitet i Sverige eller undersöka förutsättningarna för att bedriva
näringsverksamhet här,

3. utlänningen har sin försörjning under tillståndstiden och sin återresa

tryggad,

4. utlänningen har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige, och
5. utlänningen inte utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller

folkhälsa.

Anmälan om bibehållet permanent uppehållstillstånd

23 a §

En sådan anmälan om bibehållet permanent uppehållstillstånd som

avses i 7 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716) ska ges in till Migrationsverket
senast en vecka före utresan från Sverige och ska innehålla uppgift om utrese-
dagen. Om utresedagen ställs in eller skjuts upp ska detta anmälas senast den
tidigare uppgivna utresedagen.

5 kap.

2 §

2

Utöver 1 § gäller undantag från kravet på arbetstillstånd i följande fall.

1. För en tid av tre månader från inresan för en utlänning som är anställd

som förare av ett motorfordon som ägs eller hyrs av en person som besöker
landet som turist eller som besättningsman på en turistbuss.

2. För en tid av tre månader från inresan för en utlänning som är anställd

som vårdare av en person som besöker landet för läkarvård eller rekreation.

3. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en forskare eller lärare inom den högre utbildningen som har kallats hit för
forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet.

4. För den tid det tillfälliga arbetet pågår för en utlänning som är bosatt i en

EES-stat men inte är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, om utlän-
ningen har rätt att arbeta och vistas i det landet och är anställd vid ett företag i
det landet och för företagets räkning ska arbeta tillfälligt i Sverige i samband
med en entreprenad eller liknande.

5. För en tid av två månader från inresan för en montör eller teknisk in-

struktör som ska utföra brådskande arbete i samband med uppsättning eller
reparation av maskiner eller liknande.

6. För den tid som uppehållstillståndet gäller för en utlänning som har be-

viljats uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5 och 5 a §§ samt för den som har haft
sådant uppehållstillstånd för en tid av minst sex månader och som inom giltig-
hetstiden för tillståndet ansöker om förlängning till dess tillståndsfrågan har
avgjorts eller, om beslut om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslutet
har fått laga kraft.

2 Senaste lydelse 2014:64.

background image

3

SFS 2014:779

7. För en tid av en månad från inresan för en utlänning som tillfälligt enga-

gerats av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildnings-
radio AB eller Nordisk Television AB för radio- eller televisionsutsändning.

8. För en sammanlagd tid av fjorton arbetsdagar under en tolvmånaders-

period för en utländsk artist samt hans eller hennes tekniker och annan turné-
personal under förutsättning att artisten inbjudits av en arrangör som finns
angiven i den förteckning över etablerade arrangörer som förs av Migrations-
verket efter samråd med Arbetsförmedlingen.

9. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en utlänning som är professionell idrottsman eller funktionär och som besöker
Sverige för att delta i internationella tävlingar.

10. För en sammanlagd tid som understiger ett år för en utlänning som har

specialistuppgifter inom en internationell koncern och som i denna egenskap
arbetar tillfälligt i Sverige.

11. För den tid som en utlänning som är gästforskare har beviljats uppe-

hållstillstånd för forskning enligt 4 kap. 7 a §.

12. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en utlänning som är anställd i ett företag i en internationell koncern och ska
genomgå praktik, internutbildning eller annan kompetensutveckling hos ett
företag i Sverige som ingår i koncernen.

13. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en utlänning som inom ramen för en affärsuppgörelse ska genomgå utbild-
ning, genomföra tester, förbereda eller avsluta leveranser eller utöva liknande
aktiviteter i Sverige.

14. För den tid som insatsen pågår för en utlänning som deltar i en hjälp-

insats vid en katastrof eller olycka i Sverige.

Undantagen från kravet på arbetstillstånd är också en utlänning som, på

grund av anställning utomlands, arbetar i Sverige som representant för ett
företag eller som medlem av personalen på järnvägståg eller på lastbil i yrkes-
mässig trafik.

8 kap.

11 §

I 14 kap. utlänningslagen (2005:716) finns bestämmelser om över-

klagande av beslut om uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Beslut om avgift enligt 6 § får överklagas i samma ordning som gäller för

andra beslut i fråga om resedokument.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Om utresan från Sverige äger rum den 1�7 juli 2014 gäller, istället för

vad som föreskrivs i 4 kap. 23 a §, att anmälan till Migrationsverket ska göras
senast på utresedagen.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014